ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το υλικό είναι γενικής φύσης. Διατίθεται υπό την προϋπόθεση ότι η Invictus Health εκ μέρους του The Trustee for Invictus Health δεν δεσμεύεται ως εκ τούτου να παρέχει επαγγελματικές συμβουλές.

Προτού βασιστούν στο υλικό σε οποιοδήποτε σημαντικό θέμα, οι χρήστες θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά την ακρίβεια, το νόμισμα, την πληρότητα και τη συνάφειά του για τους σκοπούς τους και θα πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή σχετική με τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υλικό μπορεί να ενσωματώνει ή να συνοψίζει απόψεις, οδηγίες ή συστάσεις τρίτων. Τέτοιο υλικό συναρμολογείται με καλή πίστη, αλλά δεν αντικατοπτρίζει απαραιτήτως τις θεωρούμενες απόψεις της Invictus Health ή υποδηλώνει δέσμευση για μια συγκεκριμένη πορεία δράσης.

Οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους εισάγονται για διευκόλυνση και δεν συνιστούν έγκριση υλικού σε αυτούς τους ιστότοπους ή σε οποιονδήποτε σχετικό οργανισμό, προϊόν ή υπηρεσία.