TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Vật liệu này nói chung về bản chất. Nó được cung cấp dựa trên sự hiểu biết rằng Invictus Health thay mặt cho Người được ủy thác cho Invictus Health do đó không tham gia vào việc đưa ra lời khuyên chuyên môn.

Trước khi dựa vào tài liệu trong bất kỳ vấn đề quan trọng nào, người dùng nên đánh giá cẩn thận độ chính xác, đơn vị tiền tệ, tính đầy đủ và mức độ liên quan của nó cho mục đích của họ, đồng thời nên nhận bất kỳ lời khuyên chuyên môn thích hợp nào liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của họ.

Trong một số trường hợp, tài liệu có thể kết hợp hoặc tóm tắt các quan điểm, hướng dẫn hoặc khuyến nghị của các bên thứ ba. Tài liệu như vậy được tập hợp một cách thiện chí, nhưng không nhất thiết phản ánh quan điểm được cân nhắc của Invictus Health, hoặc chỉ ra cam kết đối với một quá trình hành động cụ thể.

Liên kết đến các trang web khác được chèn để thuận tiện và không cấu thành sự chứng thực tài liệu tại các trang web đó, hoặc bất kỳ tổ chức, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan nào.