ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας και τις Υπηρεσίες και τις πληροφορίες που προσφέρονται στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Εάν αγοράζετε προϊόντα μέσω της Ιστοσελίδας μας, θα υπάρχουν πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την αγορά. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους θα σας ζητηθεί να διαβάσετε πριν κάνετε την αγορά σας.

Ορισμοί

Υπηρεσίες σημαίνει όλες τις κλινικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, της Νευροψυχολογίας, της Κλινικής Ψυχολογίας και της TRE.
Ο ιστότοπος σημαίνει τον ιστότοπο για το Invictus Health στη διεύθυνση https://invictushealth.com.au/ συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων που βρίσκονται στη διεύθυνση.

Επιβλαβής κώδικας σημαίνει οποιαδήποτε μορφή επιβλαβούς κρυφού κώδικα ή άλλων μολυσματικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων ιών, σφαλμάτων, δούρειων ίππων, spyware ή adware.
Εμείς / Εμείς κ.λπ. σημαίνει Invictus Health εκ μέρους του Καταπιστευματοδόχου για την Invictus Health και οποιωνδήποτε θυγατρικών, θυγατρικών, υπαλλήλων, αξιωματικών, αντιπροσώπων ή αντιπροσώπων.

Ακρίβεια περιεχομένου

Έχουμε λάβει την κατάλληλη φροντίδα και προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε, ούτε αποδεχόμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη που απορρέει ή συνδέεται με την ακρίβεια, την αξιοπιστία, το νόμισμα ή την πληρότητα οτιδήποτε περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις επαγγελματικές συμβουλές.

Χρήση

Η Ιστοσελίδα διατίθεται για χρήση από μέρους σας με την αποδοχή και τη συμμόρφωσή σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε, ούτε θα επιτρέψετε ή εξουσιοδοτήσετε τρίτους να χρησιμοποιήσουν τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος, δυσφημιστικός, παρενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή με οποιονδήποτε άλλο ακατάλληλο τρόπο ή με τρόπο που έρχεται σε σύγκρουση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

Εάν συνεισφέρετε στο φόρουμ μας (εάν υπάρχει) ή κάνετε οποιαδήποτε δημόσια σχόλια σε αυτόν τον Ιστότοπο τα οποία, κατά τη γνώμη μας, είναι παράνομα, δυσφημιστικά, παρενοχλητικά, καταχρηστικά, δόλια ή άσεμνα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλα ή έρχονται σε αντίθεση με τον Ιστότοπο ή την Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, τότε μπορούμε κατά την κρίση μας, να αρνηθούμε να δημοσιεύσουμε τέτοια σχόλια ή/και να τα αφαιρέσουμε από τον Ιστότοπο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή να τερματίσουμε την υπηρεσία σε οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή λόγο.

Κωδικοί πρόσβασης και συνδέσεις

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης και των στοιχείων σύνδεσής σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τον κωδικό πρόσβασης και τη σύνδεσή σας.

Αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε ακίνδυνους από και έναντι οποιωνδήποτε και όλων των ευθυνών ή εξόδων που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών ή των πληροφοριών που προσφέρονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης ή δαπάνης που προκύπτει από όλες τις αξιώσεις , απώλειες, ζημίες (πραγματικές και αποθετικές), αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων κάθε είδους και φύσης που βαρύνουν εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο μέσω εσάς.

Πνευματική ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Διατηρούμε τα πνευματικά δικαιώματα για το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεταφορτωμένων αρχείων, σχεδίασης διάταξης, δεδομένων, γραφικών, άρθρων, περιεχομένου αρχείων, κωδίκων, ειδήσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βίντεο, κριτικών, αναρτήσεων φόρουμ και βάσεων δεδομένων που περιέχονται στον ιστότοπο ή σε σχέση με Οι υπηρεσίες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να αναπαράγετε το υλικό πνευματικών δικαιωμάτων μας εκτός από αυτό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να αναπαράγετε το υλικό πνευματικών δικαιωμάτων μας για εμπορικούς σκοπούς, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά από Εμάς, οπότε ενδέχεται να σας ζητήσουμε να υπογράψετε Συμφωνία Άδειας Χρήσης.
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο, εικόνες ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία μας, θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας στην ακόλουθη διεύθυνση email:
info@invictushealth.com.au

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα της Invictus Health για λογαριασμό του The Trustee for Invictus Health. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά εκτός από τη ρητή, γραπτή μας συγκατάθεση.

Σύνδεσμοι προς εξωτερικούς ιστότοπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους που σας κατευθύνουν εκτός αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας και δεν αποτελούν ρητή ή σιωπηρή ένδειξη αυτού
εγκρίνουμε ή εγκρίνουμε τον συνδεδεμένο ιστότοπο, τα περιεχόμενά του ή οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, προϊόν ή υπηρεσία. Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτών των τοποθεσιών.
Μπορείτε να συνδέσετε τα άρθρα ή την αρχική μας σελίδα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παρέχετε σύνδεσμο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε συσχέτιση, έγκριση ή έγκριση εκ μέρους μας σε σχέση με τον ιστότοπό σας, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά εγγράφως. Μπορούμε να αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τη σύνδεσή σας με τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια οποιουδήποτε περιεχομένου ή δηλώσεων που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας. Οι δηλώσεις που γίνονται είναι μόνο ως γενικό σχόλιο και θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την ακρίβειά τους. Επιπλέον, όλες οι Υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς εγγύηση, με εξαίρεση τυχόν εγγυήσεις που προβλέπονται από το νόμο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα ή σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας.

Συλλογή Πληροφοριών

Η χρήση των πληροφοριών που μας έχετε παράσχει ή που έχουμε συλλέξει και διατηρήσει σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας από εσάς, διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας και να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε θα αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικό τρόπο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Ωστόσο, λόγω περιστάσεων εκτός του ελέγχου μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πτυχές της χρήσης αυτού του ιστότοπου από εσάς θα είναι εμπιστευτικές λόγω της πιθανής δυνατότητας τρίτων να υποκλέψουν και να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Κυβερνητικός νόμος

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Βικτώριας, Αυστραλία. Οποιεσδήποτε διαφορές σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο θα επιλύονται από τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία στη Βικτώρια.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη χώρα ή δικαιοδοσία.

Γενικός

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος, ανεφάρμοστος ή παράνομος για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης δεν αναιρούν τυχόν Όρους ή Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου της Invictus Health.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, προβλήματα ή σχόλια σχετικά με τον ιστότοπό μας.